fbpx Tarçın Yağı | Mamak Havadis

Tarçın Yağı

Bu makalenin amacı birçok insanın hakkında fazla bilgi sahibi olmadığı tarçın yağının sağlık
açısından faydalarını özetlemektir. Ayurveda tıbbında tarçın, solunum, sindirim ve jinekolojik
rahatsızlıklar için bir çare olarak kabul edilir. Kabuk, yapraklar, çiçekler, meyveler ve kökler
dâhil olmak üzere tarçın ağacının hemen hemen her kısmında tıbbi veya mutfak kullanımı
vardır. Kabuk, yaprak ve kök kabuklarından elde edilen uçucu yağlar kimyasal bileşimde
önemli ölçüde farklılık gösterir, bu da farmakolojik etkilerinde de değişebileceğini
düşündürür. Bitkinin farklı kısımları, farklı oranlarda aynı hidrokarbon dizisine sahiptir;
sinnamaldehit (ağaç kabuğu), öjenol (yaprak) ve kafur (kök). Böylece tarçın, her biri farklı
endüstriler için değerini belirleyen farklı özelliklere sahip bir dizi farklı yağ sunar. Tarçın ile
gözlenen çok çeşitli tıbbi faydaların nedeni muhtemelen bu kimyasal çeşitliliktir. Tarçın
kabuklarından elde edilen tarçın yağı bünyesinde toplam bileşimin % 82.5'ini temsil eden
trans-sinnamaldehit, öjenol ve linalool maddelerini barındırır. Trans-sinnamaldehit, toplam
tarçın yağı miktarının yaklaşık % 49.9-62.8'ini oluşturur. Hoş kokulu bir bitki yağı olan tarçın
yağı, insan tüketimi için ve gıda için uygun özellikler içermektedir. Mikropları öldürme
özelliğine sahiptir. Bakterilerin bir çok çeşiti (Acinetobacter baumannii, Acinetobacter
lwoffii, Bacillus cereus, Bacillus coaguiaris, Bacillus subtilis, Brucella melitensis,
Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae,
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Haemophilus Influenza,
Helicobacter pylori, Klebsiella pneumonia, Listeria ivanovii, Listeria monocytogenes,
Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis, Proteus mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium,
Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes and Yersinia enterocolitica) ve bazı mantarlar
(Aspergillus fiavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus nididans, Aspergillus niger,
Aspergillus ochraceus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus terreus, Candida albicans, Candida
glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Crytococcus neoformans,
Epidermophyton floccosum, Histoplasma capsulatum, Malassezia furfur, Microsporum
audouini, Microsporum canis Microsporum gypseum, Trichophyton mentagraphytes,
Trichophyton rubrum and Trichophyton tonsurans) üzerinde etkinliği saptanmıştır.
Hayvanlarda in-vivo olarak çalışılmış anti-mikrobiyal özellikleri değerlendiren 5 çalışma
vardır. Abu ve arkadaşları, tarçın yağının verilmesinin farelerde deneysel kriptosporidyozun
gelişimi ve ilerlemesi üzerindeki etkisini araştırmışlar ve tarçın yağının verilmesinin duyarlı
konakçıların Cryptosporidium parvum gibi fırsatçı zoonotik parazitlere karşı korunmasında
yararlı olduğunu göstermişlerdir. Tarçın yağının flukonazole dirençli ve duyarlı kandidaya
karşı aktivitesi psödo-membranöz Candida'ya sahip HIV ile enfekte hastalarda incelenmiştir,
burada 5 hastanın 3'ü oral kandidiyazlarında iyileşme göstermiştir. Zhu ve arkadaşları tarçın
yağından elde edilen sinamik aldehid ve doğal aromalar içeren şekerli sakızın toplam kısa
süreli mikrop öldürücü etkisi ve H2S üreten tükürük anaerobları üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Denekler sakızı çiğnedikten 20 dakika sonra toplam tükürük anaeroblarında
ve H2S üreten tükürük anaeroblarında önemli düşüşler gözlenmiştir. Tarçın yağının diyabet
üzerindeki etkileri üzerinde çalışılmış ve tarçın yağının hem in vitro hem de in vivo çok
sayıda faydalı etkisi gösterilmiştir. Tarçın yağının in-vitro faydalı etkileri şu şekildedir; a)
karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan enzimlerin (pankreatik a-amilaz ve a-glukozidaz)
aktivitesini inhibe ederek prandiyal bağırsak glukoz emilimini azaltmak, b) GLUT-4'ün
membran translokasyonu ile hücresel glikoz alımını uyarmak, c) glukoz metabolizmasını
uyarmak ve glikojen sentezi, d) anahtar düzenleyici enzimler üzerindeki etkilerle
glukoneogenezi inhibe etmek ve f) insülin salınımını uyarmak ve insülin reseptör aktivitesini
güçlendirmek. Cinnamtannin B1, bu etkilerden sorumlu potansiyel aktif bileşik olarak
tanımlanmıştır. Tarçın yağının in-vivo faydalı etkileri şu şekildedir; a) diyabetle ilişkili kilo

kaybının hafifletilmesi, b) Açlık kan şekeri'nin azaltılması, c) LDL'nin azaltılması ve HDL
kolesterolün arttırılması, d) HbA1c'nin azaltılması ve e) dolaşımdaki insülin düzeylerinin
artırılması. Ayrıca tarçın yağının, diyabetik nöropati ve nefropatiye karşı da yararlı etkileri
olduğu gösterilmiştir. Hasan ve arkadaşları, bu etkileri de doğrulamış ve tarçın yağının
diyabetik sıçanlarda HDL-kolesterolü arttırırken toplam kolesterol, LDL kolesterol ve
trigliseritleri azalttığını göstermiştir. Hiper-lipidaemik albino tavşanlarda da benzer sonuçlar
gözlenmiştir.
Tarçın yağı, in-vitro deneylerde 3-nitrotirosin oluşumunu azaltan ve peroksinitrite bağlı lipit
peroksidasyonunu inhibe eden çok güçlü aktiviteler göstermiştir. Tarçın yağı, 100 ve 200 ppm
konsantrasyonda sırasıyla % 55.9 ve % 66.9 antioksidan aktivite göstermiştir. Tarçın yağının
özellikle DPPH radikallerine ve ABTS radikal katyonlarına karşı serbest radikal temizleme
aktivitesinde etkili olduğu, hidroksil ve süperoksit radikallerinin de test edilen bileşikler
tarafından temizlendiği bulunmuştur. Benzer bulgular Prakash ve arkadaşları, tarçın yağının
% 65.3 oranında antioksidan aktiviteye ve güçlü serbest radikal süpürücü aktiviteye sahip
olduğunu göstermiştir. 54 sağlıklı gönüllünün günlük 100mg/30ml tarçın yağı ile tedavisi,
lipit peroksidasyonunun azaltılmasında ve TAP ve TTM'nin kontrollerde karşılaştırıldığında
önemli ölçüde etkili olmuştur.
Tarçın yağının Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan tau agregasyonunu ve filaman
oluşumunu inhibe ettiği bilinmektedir. Ekstrakt ayrıca rekombinant tau filamanlarının
tamamen sökülmesini teşvik eder ve Alzheimer hastalığı olanların beyinlerinden izole edilen
çift sarmal filamanların morfolojisinde önemli bir değişikliğe neden olur, ancak tau'nun
normal hücresel fonksiyonu için zararlı değildir. Tarçın yağından izole edilen A-bağlı bir
proantosiyanidin trimer molekülünün, bu inhibitör aktivitenin önemli bir kısmını içerdiği
gösterilmiştir. Takasao ve arkadaşları, tarçın yağının insan dermal fibroblastlarında kollajen
biyosentezini kolaylaştırdığını göstermiştir. Tarçın yağı, sitotoksisite olmaksızın tip I
kollajenin hem mRNA'sını hem de protein ekspresyon seviyelerini yukarı regüle etmiştir,
sinnamaldehit, HPLC ve NMR analizi ile kollajen ekspresyonunu destekleyen ana aktif
bileşendir. Bu, tarçın yağının cildin yaşlanma karşıtı tedavisinde yararlı olabileceğini
düşündürmektedir. Tarçın yağı osteoklastogenez üzerinde güçlü inhibitör etkiler göstermiştir.
Tarçın yağı doza bağlı olarak, hücre canlılığını etkilemeden 12.5-50μg/ml konsantrasyonlarda
osteoklast benzeri hücre oluşumunu inhibe etmiştir. Bu bulgu osteopenik hastalıkların
tedavisinde yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi için umut doğurmaktadır.
Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada tarçın yağının anti-sekretagog ve anti-gastrik ülser
etkileri olduğu gösterilmiştir. Pilor bölgesi bağlanmış sıçanlarda bazal gastrik asit salgılama
hacmini azaltmıştır ve %80 etanol, 0.2M NaOH ve % 25 NaCl ile indüklenen mide hemorajik
lezyonlarını etkili bir şekilde inhibe etmiştir. Ayrıca indometasine karşı antiülser aktivite
göstermiştir. Etanol kaynaklı azalmış gastrik duvar mukusu düzeylerini yenilemiştir. Rao ve
Lakshmi, magnezyum sülfat kaynaklı ishal testi kullanarak farelerde ishal oluşturmuş ve 100
ve 200 mg/kg dozlarda tarçın yağının test hayvanlarında ishalin (%71.7 ve %80.4) önemli
ölçüde azaldığını göstermiştir.
Tarçın yağının anti-nosiseptif (nosiseptif sistemlerle ilişkili olarak ortaya çıkan ve
organizmada rahatsızlık, kaçınma hissi ile birlikte olan hoşa gitmeyen bir ağrıyı giderme) ve
anti-enflamatuar (iltihabı giderme) etkilerinin araştırılması için iki hayvan modeli kullanan bir
çalışmada, tarçın yağı hem termal uyaranlara hem de writhing (kıvranma) sendromuna karşı
doza bağımlı bir analjezik (ağrıyı giderme) koruyucu etki göstermiştir. Ayrıca tarçın yağı,
anti-proliferatif etki gösteren pamuk pelet granülomu üzerinde de koruyucu etki göstermiştir.
Bu etkiler diğer yazarlar tarafından doğrulanmıştır. Tarçın yağının deneysel eksizyon
yaralarının indüklendiği ve topikal tarçın yağı içeren merhemlerle tedavi edildiği otuz iki
fareyi kullanan bir çalışmada sıçanlarda yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
Tarçın yağı yara iyileşme sürecini hızlandırmaya ve özellikle epitelizasyonun artmasına

hizmet etmiştir. Wister sıçanlarında oral yoldan verilen tarçın yağı, insizyon yaraları
modelinde yara kırılma mukavemetini ve ölü boşluk yaralarında granülasyon dokusu kopma
mukavemeti ve hidroksiprolin içeriği önemli ölçüde artmıştır.
Tarçın yağının karaciğer hasarı oluşturulan sıçanlarda karaciğere yönelik koruyucu etkileri
olduğu gösterilmiştir. Tarçın yağının (0.01, 0.05 ve 0.1 g/kg) 28 gün uygulanması, karaciğer
hasarının serum belirteçleri (AST, ALT ve ALP) üzerindeki etkisini önemli ölçüde
azaltmıştır. Ek olarak, sıçanlarda süperoksit dismutaz ve katalaz enzimlerinin seviyelerini
belirgin şekilde arttırmıştır.
Son yıllarda faydası sıkça araştırılmaya başlanan tarçın yağının faydaları;
-Bakterilerin bir çok çeşiti, bazı mantarlar ve bazı parazitler üzerinde öldürücüdür.
-Ağrı ve inflamasyonu (iltihap) azaltır.
-Romatizma ağrıları ile kas ağrılarına karşı faydalıdır. Antienflamatuar özelliği nedeniyle
ağrıları azaltır. Eklem ve karın bölgesi ağrılarına yararlıdır.
-Anti-oksidan ve serbest radikal süpürücü özelliklere sahiptir, birçok kanser türüne karşı
koruma sağlar.
-Diyabetle (şeker hastalığı) ilişkili kilo kaybını hafifletir, açlık kan şekeri'ni ve HbA1c'yi
azaltır, dolaşımdaki insülin düzeylerini artırır, karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan
enzimlerin (pankreatik a-amilaz ve a-glukozidaz) aktivitesini azaltarak bağırsaklardan yemek
sonrasında glukoz emilimini azaltır, GLUT-4'ün membran translokasyonu ile hücresel glikoz
alımını uyarır, glukoz metabolizmasını ve glikojen sentezi uyarır, anahtar düzenleyici
enzimler üzerindeki etkilerle glukoneogenezi azaltır , insülin salınımını uyarır ve insülin
reseptör aktivitesini güçlendirir. Ayrıca, diyabetik nöropati ve nefropatiye karşı da yararlı
etkileri vardır.
-LDL kolesterolü azaltma, HDL kolesterolü artırma, kan basıncını düşürme, kanı temizleme
ve kan dolaşımını hızlandırma özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.
-Beyinsel faaliyetlere katkısı vardır. Konsantrasyonu artırır ve hafızayı güçlendirir.
-Hazmı kolaylaştırır, bağırsakları düzenler ve bağırsak solucanları için faydalıdır.
-Sinir sistemine olumlu etki yapar ve gerginliğe iyi gelir. Sakinleştirici etkisiyle uykusuzluk
ve strese karşı yardımcı olur. Ruhi sıkıntıları giderir.
-Hoş kokusuyla ağız kokularını giderir.
-Dudak bakımı için önemlidir. Düzenli kullanılırsa dudakları dolgunlaştırır. Güzel
görünmesini sağlar.
-Grip, soğuk algınlığı ve nezleye karşı olumlu etkileri vardır.
-Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.
-Kaşıntı ve haşere sokmalarına karşı haricen sürülerek kullanılır. Kaşıntıyı keser.
-Saça faydaları vardır. Saç dökülmesine karşı bal ile maske haline getirilerek saç diplerine
uygulanır.
Tarçın yağı alırken mutlaka dikkat etmeniz gereken cam şişede satılanı almalı ve
kullanmalısınız.
Tarçın yağını kullanırken bu güvenlik önlemlerini izleyin:
-Cildinize seyreltilmemiş uçucu yağ uygulamayın.
-Yağı gözlerinizden uzak tutun.
-Yağı çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
-Yağı aromaterapi için kullanırsanız, bulunduğunuz alanın iyi havalandırıldığından emin olun.

-Hamileyseniz, emziriyorsanız veya reçeteli ilaçlar alıyorsanız, Tarçın yağını kullanmadan
önce hekiminizle konuşun.
-Küçük çocuklarda kullanmak isterseniz, öncelikle hekiminize danışıp onay almalısınız.

KAYNAKLAR
1. Imen Kallel, Bilel Hadrich, Bochra Gargouri, Amina Chaabane, Saloua Lassoued, Radhouane
Gdoura, Ahmed Bayoudh, Ezeddine Ben Messaoud. Optimization of Cinnamon (Cinnamomum
zeylanicum Blume) Essential Oil Extraction: Evaluation of Antioxidant and Antiproliferative Effects.
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 6498347.
2. Priyanga Ranasinghe, Shehani Pigera, GA Sirimal Premakumara, Priyadarshani Galappaththy, Godwin
R Constantine, Prasad Katulanda. Medicinal properties of ‘true’ cinnamon (Cinnamomum zeylanicum):
a systematic review. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 275.
3. Shen Q, Chen F, Luo J. Comparison studies on chemical constituents of essential oil from ramulus
cinnamomi and cortex cinnamomi by GC-MS. Zhong Yao Cai. 2002;25:257–258. 
4. Gruenwald J, Freder J, Armbruester N. Cinnamon and health. Crit Rev Food Sci
Nutr. 2010;50:822–834. doi: 10.1080/10408390902773052. 
5. Paranagama PA, Wimalasena S, Jayatilake GS, Jayawardena AL, Senanayake UM, Mubarak AM. A
comparison of essential oil constituents of bark, leaf root and fruit of cinnamon (cinnamomum
zeylanicum Blum), grown in Sri Lanka. J Natl Sci Found Sri. 2010;29:147–153.
6. Chericoni S, Prieto JM, Iacopini P, Cioni P, Morelli I. In vitro activity of the essential oil of
cinnamomum zeylanicum and eugenol in peroxynitrite-induced oxidative processes. Journal Agric Food
Chem. 2005;53:4762–4765.
7. Singh G, Maurya S, DeLampasona MP, Catalan CA. A comparison of chemical, antioxidant and
antimicrobial studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins and their constituents. Food
Chem Toxicol. 2007;45:1650–1661.
8. Simic A, Sokovic MD, Ristic M, Grujic-Jovanovic S, Vukojevic J, Marin PD. The chemical
composition of some lauraceae essential oils and their antifungal activities. Phytother
Res. 2004;18:713–717.
9. Agasthya AS, Jayapal N, Naveenkumar E, Goud NR, Vijayanand J, Hemapriya J. In vitro study of
antimicrobial activity of the South Indian spices against enteric pathogens. Asian J Microbiol,
Biotechnol Environ Sci. 2009;11:173–180. 
10. Baratta MT, Dorman HJD, Deans SG, Figueiredo AC, Barroso JG, Ruberto G. Antimicrobial and
antioxidant properties of some commercial essential oils. Flavour Fragr J. 1998;13:235–244.
11. Bayoub K, Baibai T, Mountassif D, Retmane A, Soukri A. Antibacterial activities of the crude ethanol
extracts of medicinal plants against listeria monocytogenes and some other pathogenic strains. Afr J
Biotechnol. 2010;9:4251–4258. 
12. Bhatia M, Sharma A. Inactivation of candidia albicans in culture media by eight spices native to Indian
subcontinent. Intl J Pharm Sci Rev Res. 2012;16:125–129. 
13. Carmo ES, Lima EDO, De Souza EL, De Sousa FB. Effect of cinnamomum zeylanicum blume essential
oil on the growth and morphogenesis of some potentially pathogenic aspergillus species. Braz J of
Microbiol. 2008;39:91–97.
14. Dubey RC, Rana A, Shukla RK. Antibacterial activity of essential oils of some medicinal plants against
certain human pathogens. Indian Drugs. 2005;42:443–446. 

15. Elumalai S, Kesavan R, Ramganesh S, Prakasam V, Murugasen R. Comparative study on anti-
microbial activities of bark oil extract from cinnamomum cassia and cinnamomum zeylanicum. Biosci
Biotechnol Res Asia. 2010;7:251–258. 
16. Fabio A, Cermelli C, Fabio G, Nicoletti P, Quaglio P. Screening of the antibacterial effects of a variety
of essential oils on microorganisms responsible for respiratory infections. Phytother
Res. 2007;21:374–377.
17. Ferhout H, Bohatier J, Guillot J, Chalchat JC. Antifungal activity of selected essential oils,
cinnamaldehyde and carvacrol against malassezia furfur and candida albicans. J Essent Oil
Res. 1999;11:119–129.
18. Gonçalves JLS, Lopes RC, Oliveira DB, Costa SS, Miranda MMFS, Romanos MTV, Santos NSO,
Wigg MD. In vitro anti-rotavirus activity of some medicinal plants used in Brazil against diarrhea. J
Ethnopharmacol. 2005;99:403–407.
19. Guerra FQS, Mendes JM, de Sousa JP, Morais-Braga MFB, Santos BHC, Coutinho HDM, Lima EDO.
Increasing antibiotic activity against a multidrug-resistant acinetobacter spp by essential oils of citrus
limon and cinnamomum zeylanicum. Nat Prod Res. 2012;26:2235–2238.
20. Hosseininejad Z, Moghadam SD, Ebrahimi F, Abdollahi M, Zahedi MJ, Nazari M, Hayatbakhsh M,
Adeli S, Sharififar F. In vitro screening of selected Iranian medicinal plants against helicobacter
pylori. Int J Green Pharm. 2011;5:282–285.
21. Jantan IB, Karim Moharam BA, Santhanam J, Jamal JA. Correlation between chemical composition
and antifungal activity of the essential oils of eight cinnamomum species. Pharm
Biol. 2008;46:406–412.
22. Jirovetz L, Buchbauer G, Ngassoum MB, Essia-Ngang JJ, Tatsadjieu LN, Adjoudji O. Chemical
composition and antibacterial activities of the essential oils of plectranthus glandulosus and
cinnamomum zeylanicum from cameroon. Sci Pharm. 2002;70:93–99. 
23. Khan R, Islam B, Akram M, Shakil S, Ahmad A, Ali SM, Siddiqui M, Khan AU. Antimicrobial activity
of five herbal extracts against multi drug resistant (MDR) strains of bacteria and fungus of clinical
origin. Molecules. 2009;14:586–597.
24. Lima EO, Gompertz OF, Giesbrecht AM, Paulo MQ. In-vitro antifungal activity of essential oils
obtained from officinal plants against dermatophytes. Mycoses. 1993;36:333–336. 
25. Maidment C, Dyson A, Haysom I. A study into the antimicrobial effects of cloves (syzgium
aromaticum) and cinnamon (cinnamomum zeylanicum) using disc-diffusion assay. Nutr Food
Sci. 2006;36:225–230.
26. Mandal S, Deb Mandal M, Saha K, Pal NK. In vitro antibacterial activity of three Indian spices against
methicillin- resistant staphylococcus aureus. Oman Med J. 2011;26:319–323.
27. Mastura M, Nor Azah MA, Khozirah S, Mawardi R, Manaf AA. Anticandidal and antidermatophytic
activity of cinnamomum species essential oils. Cytobios. 1999;98:17–23. 
28. Meades G Jr, Henken RL, Waldrop GL, Rahman MM, Gilman SD, Kamatou GP, Viljoen AM, Gibbons
S. Constituents of cinnamon inhibit bacterial acetyl CoA carboxylase. Planta Med. 2010;76:1570–1575.
29. Mishra AK, Mishra A, Bhargava A, Pandey AK. Antimicrobial activity of essential oils from the leaves
of cinnamomum spp. Natl Acad Sci Lett. 2008;31:341–345. 
30. Negi PS, Jayaprakasha GK, Rao LJ. Antibacterial activity of cinnamomum zeylanicum fruit
extracts. Sci Aliments. 2007;27:245–250. doi: 10.3166/sda.27.245-250. 
31. Noudeh GD, Sharififar F, Noodeh AD, Moshafi MH, Afzadi MA, Behravan E, Aref M, Sakhtianchi R.
Antitumor and antibacterial activity of four fractions from heracleum persicum desf. And cinnamomum
zeylanicum blume. J Med Plants Res. 2010;4:2176–2180. 

32. Rana IS, Singh A, Gwal R. In vitro study of antibacterial activity of aromatic and medicinal plants
essential oils with special reference to cinnamon oil. Int J Pharm Pharm Sci. 2011;3:376–380. 
33. Senhaji O, Faid M, Kalalou I. Inactivation of escherichia coli O157:H7 by essential oil from
cinnamomum zeylanicum. Braz J Infect Dis. 2007;11:234–236.
34. Shahverdi AR, Monsef-Esfahani HR, Tavasoli F, Zaheri A, Mirjani R. Trans-cinnamaldehyde from
cinnamomum zeylanicum bark essential oil reduces the clindamycin resistance of clostridium difficile
in vitro. J Food Sci. 2007;72:S055–058.
35. Singh HB, Srivastava M, Singh AB, Srivastava AK. Cinnamon bark oil, a potent fungitoxicant against
fungi causing respiratory tract mycoses. Allergyy. 1995;50:995–999.
36. Sivakumar A, Jayaraman G. Anti-tuberculosis activity of commonly used medicinal plants of south
India. J Med Plants Res. 2011;5:6881–6884. 
37. Tekwu EM, Askun T, Kuete V, Nkengfack AE, Nyasse B, Etoa FX, Beng VP. Antibacterial activity of
selected cameroonian dietary spices ethno-medically used against strains of mycobacterium
tuberculosis. J Ethnopharmacol. 2012;142:374–382.
38. Unlu M, Ergene E, Unlu GV, Zeytinoglu HS, Vural N. Composition, antimicrobial activity and in vitro
cytotoxicity of essential oil from cinnamomum zeylanicum blume (lauraceae) Food Chem
Toxicol. 2010;48:3274–3280. 
39. Abu El Ezz NMT, Khalil FAM, Shaapan RM. Therapeutic effect of onion (allium cepa) and cinnamon
(cinnamomum zeylanicum) oils on cryptosporidiosis in experimentally infected mice. Global
Vet. 2011;7:179–183. 
40. Quale JM, Landman D, Zaman MM, Burney S, Sathe SS. In vitro activity of cinnamomum zeylanicum
against azole resistant and sensitive candida species and a pilot study of cinnamon for oral
candidiasis. Am J Chin Med. 1996;24:103–109.
41. Zhu M, Carvalho R, Scher A, Wu CD. Short-term germ-killing effect of sugar-sweetened cinnamon
chewing gum on salivary anaerobes associated with halitosis. J Clin Dent. 2011;22:23–26.
42. Ranasinghe P, Jayawardana R, Galappaththy P, Constantine GR, de Vas Gunawardana N, Katulanda P.
Efficacy and safety of ‘true’ cinnamon (cinnamomum zeylanicum) as a pharmaceutical agent in
diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diab Med. 2012;29:1480–1492.
43. Bandara T, Uluwaduge I, Jansz ER. Bioactivity of cinnamon with special emphasis on diabetes
mellitus: a review. Int J Food Sci Nutr. 2012;63:380–386.
44. Hassan SA, Barthwal R, Nair MS, Haque SS. Aqueous bark extract of cinnamomum zeylanicum: a
potential therapeutic agent for streptozotocin- induced type 1 diabetes mellitus (T1DM) rats. Trop J
Pharm Res. 2012;11:429–435.
45. Javed I, Faisal I, Zia Ur R, Khan MZ, Muhammad F, Aslam B, Ahmad M, Shahzadi A. Lipid lowering
effect of cinnamomum zeylanicum in hyperlipidaemic albino rabbits. Pak J Pharm
Sci. 2012;25:141–147.
46. Nyadjeu P, Dongmo A, Nguelefack TB, Kamanyi A. Antihypertensive and vasorelaxant effects of
cinnamomum zeylanicum stem bark aqueous extract in rats. Integr Med: J Complement; 2011. p. 8.
47. Wansi SL, Nyadjeu P, Ngamga D, Mbuyo EPN, Nguelefack TB, Kamanyi A. Blood pressure lowering
effect of the ethanol extract from the stembark of cinnamomum zeylanicum (lauraceae) in
rats. Pharmacol online. 2007;3:166–176. 
48. Chericoni S, Prieto JA, Iacopini P, Cioni P, Morelli I. In vitro activity of the essential oil of
cinnamomum zeylanicum and eugenol in peroxynitrite-induced oxidative processes. J Agric Food
Chem. 2005;53:4762–4765.
49. Jayaprakasha GK, Jagan Mohan Rao L, Sakariah KK. Volatile constituents from cinnamomum
zeylanicum fruit stalks and their antioxidant activities. J Agric Food Chem. 2003;51:4344–4348.

50. Jayaprakasha GK, Negi PS, Jena BS, Rao LJM. Antioxidant and antimutagenic activities of
cinnamomum zeylanicum fruit extracts. J Food Compost Anal. 2007;20:330–336.
51. Mancini-Filho J, Van-Koiij A, Mancini DA, Cozzolino FF, Torres RP. Antioxidant activity of
cinnamon (cinnamomum zeylanicum, breyne) extracts. Boll Chimico Farm. 1998;137:443–447.
52. Mathew S, Abraham TE. Studies on the antioxidant activities of cinnamon (cinnamomum verum) bark
extracts, through various in vitro models. Food Chem. 2004;94:520–528. 
53. Prakash D, Suri S, Upadhyay G, Singh BN. Total phenol, antioxidant and free radical scavenging
activities of some medicinal plants. Int J Food Sci Nutr. 2007;58:18–28.
54. Ranjbar A, Ghasmeinezhad S, Zamani H, Malekirad AA, Baiaty A, Mohammadirad A, Abdollahi M.
Antioxidative stress potential of cinnamomum zeylanicum in humans: a comparative cross-sectional
clinical study. Therapy. 2006;3:113–117.
55. Peterson DW, George RC, Scaramozzino F, Lapointe NE, Anderson RA, Graves DJ, Lew J. Cinnamon
extract inhibits tau aggregation associated with alzheimer’s disease in vitro. J Alzheimer’s
Dis. 2009;17:585–597.
56. Takasao N, Tsuji-Naito K, Ishikura S, Tamura A, Akagawa M. Cinnamon extract promotes type i
collagen biosynthesis via activation of IGF-I signaling in human dermal fibroblasts. J Agric Food
Chem. 2012;60:1193–1200.
57. Tsuji-Naito K. Aldehydic components of cinnamon bark extract suppresses RANKL-induced
osteoclastogenesis through NFATc1 downregulation. Bioorg Med Chem. 2008;16:9176–9183.
58. Alqasoumi S. Anti-secretagogue and antiulcer effects of ‘cinnamon’ cinnamomum zeylanicum in rats. J
Pharmacog Phytother. 2012;4:53–61.
59. Rao HJ, Lakshmi. Anti-diarrhoeal activity of the aqueous extract of the bark of cinnamomum
zeylanicum linn in mice. J Clin Diagn Res. 2012;6:215–219. 
60. Atta AH, Alkofahi A. Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of some Jordanian medicinal
plant extracts. J Ethnopharmacol. 1998;60:117–124. doi: 10.1016/S0378-8741(97)00137-2. 
61. Ganapaty S, Beknal AK. Anti-inflammatory and analgesic activity of cinnamomum zeylanicum leaf
oil. Indian Drugs. 2005;42:824–825.
62. Farahpour MR, Habibi M. Evaluation of the wound healing activity of an ethanolic extract of ceylon
cinnamon in mice. Vet Med. 2012;57:53–57.
63. Kamath JV, Rana AC, Chowdhury AR. Pro-healing effect of cinnamomum zeylanicum bark. Phytother
Res. 2003;17:970–972.
64. Eidi A, Mortazavi P, Bazargan M, Zaringhalam J. Hepatoprotective activity of cinnamon ethanolic
extract against CCL 4-induced liver injury in rats. EXCLI J. 2012;11:495–507. 
65. Preuss HG, Echard B, Polansky MM, Anderson R. Whole cinnamon and aqueous extracts ameliorate
sucrose-induced blood pressure elevations in spontaneously hypertensive rats. J Am Coll
Nutr. 2006;25:144–150. 
DOÇ. DR. CENK KILIÇ ANATOMİ UZMANI (DENEYSEL VE TAMAMLAYICI TIP)